ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem se firma Milan Sláma - Pneu Sláma jako Správce zavazuje uplatnit a dodržovat níže vyjmenované zásady s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) vůči subjektu údajů (vůči zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům). 

Správce bude zpracovávat tyto osobní údaje:  jméno a příjmení; adresa; telefonní číslo; podpis; emailová adresa; číslo účtu; IČO, DIČ; VIN a další informace o motorovém vozidle. 

Správce je povinen přijmout veškerá opatření nezbytná k tomu, aby byla chráněna práva a soukromí Subjektů údajů. Správce je zejména povinen přijmout veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému, nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů neoprávněnými osobami.

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení agendy autoservisu. Informace budou správcem zpracovávány patnáct let od objednávky.

Osobní údaje subjektů jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům. Pokud budeme zpracovávat osobní údaje prostřednictvím třetí osoby – zpracovatele, je tento oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě pokynů Správce. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno unijním právem nebo právem členského státu (např. Policie ČR nebo OLAF).                

Z důvodů souvisejících s činností Správce může vzniknout potřeba kontaktovat Subjekt, a to za účelem: Informování o stavu zakázky, změny zakázky, storno zakázky a marketingových akcích správce. V takovém případě je stanovisko Subjektu k jednotlivým formám kontaktu ze strany Správce následující:

  • telefonicky: subjekt souhlasí s kontaktem
  • prostřednictvím SMS: subjekt souhlasí s kontaktem
  • e-mailem: subjekt souhlasí s kontaktem
  • poštou: subjekt souhlasí s kontaktem

Každý subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušen Zákon o ochraně osobních údajů nebo obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Místně příslušným dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha, www.uoou.cz

Subjekt uděluje s výše uvedeným zpracováním svůj výslovný souhlas. Správce dává Subjektu na vědomí, že souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoli zpět, a to zasláním e-mailu na adresu: info@autoslama.cz nebo písemně na adresu: Auto-Sláma, Gregorova 2117/2, 148 00 Praha 4.